Rodzaje i tryby przetargów

Przetarg to rodzaj konkursu w którym biorą udział oferty na dostawę towarów czy wykonanie usług na rzecz firmy organizującej przetarg. W Polsce warunki przetargów oparte są o przepisy Kodeksu Cywilnego raz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przepisy prawa mówią o dwóch zasadniczych typach przetargów:

  • przetargu nieograniczonym – jest to przetarg, którego ogłoszenie ma charakter publiczny, jest ogólnodostępne, a wziąć udział w nim może każda firma. Wzięcie udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym odbywa się poprzez złożenie oferty na dostawę towarów czy usług do zleceniodawcy, czyli firmy organizującej przetarg,
  • przetargu ograniczonym – w przypadku przetargu ograniczonego firmy go organizujące w ogłoszeniu przetargowym zawierają szereg wymogów jakie muszą spełnić firmy, aby mogły wziąć udział w postępowaniu przetargowym. Takimi wymogami może być wielkość firmy – oferenta, wiek firmy, dostarczanie produktów czy usług do firm w tej samej branży, w której działa zleceniodawca, czy stosowne portfolio klientów. Często bywa także, że zleceniodawcy wymagają wniesienia wadium lub przedstawienia gwarancji przetargowych (więcej na temat tych instrumentów można dowiedzieć się klikając – gwarancje przetargowe. Jeśli firmy spełniają określone w ogłoszeniu kryteria składają wniosek o dopuszczenie do przetargu, na podstawie tych wniosków zleceniodawca wybiera firmy, które zaprasza do złożenia ofert, spośród tych ofert wybiera on ostatecznie jedną. Inną formą przetargu ograniczonego jest sytuacja, w które organizator sam znajduje firmy spełniające jego oczekiwania i zaprasza je do złożenia oferty przetargowej.

 

Obok rodzajów przetargów, wyróżniamy także różne ich tryby:

  • bezpośrednie składanie ofert w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe (tak dzieje się w przetargach nieograniczonych),
  • składanie wniosku o dopuszczenie do przetargu, a po pozytywnej odpowiedzi przedstawienie oferty (tak dzieje się w przetargach ograniczonych),
  • negocjacje z ogłoszeniem – przetarg zostaje ogłoszony, następnie strony najpierw negocjują warunki kontraktu, a następnie składają oferty,
  • negocjacje bez ogłoszenia – przebiegają podobnie do negocjacji z ogłoszeniem, z tą różnicą, że w tym przypadku nie ma obowiązku ogłoszenia przetargu,
  • zamówienie z wolnej ręki – negocjacje odbywają się z jedną, wybraną wcześniej firmą spełniającą przyjęte przez zlecającego kryteria,
  • zapytanie o cenę – zamawiający składa do wybranych przez siebie firm zapytanie o cenę, a następnie zaprasza je do składania ofert.